Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Blogger Template From:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Friday, June 19, 2009

knlkn!!!!

aku nk knlkn kump. aku....

yg mke mrh tu...ALIA..

yg bajet raje tu...ARFAH..

yg senyum tu..ATIKAH..

yg spy tu...FAUZAN..

yg memalu tu.....AMIRA..

yg jahat tu...AMIR...

yg mke bosan tu...SARAH(aku)

yg mke hijau tu...ADRIANA..

Friday, June 19, 2009

knlkn!!!!

aku nk knlkn kump. aku....

yg mke mrh tu...ALIA..

yg bajet raje tu...ARFAH..

yg senyum tu..ATIKAH..

yg spy tu...FAUZAN..

yg memalu tu.....AMIRA..

yg jahat tu...AMIR...

yg mke bosan tu...SARAH(aku)

yg mke hijau tu...ADRIANA..

 
 

Designed By Blogs Gone Wild!